قوانین و مقررات

یوکَدز

Legal and ethical challenges with reverse engineering
In the United States, reverse engineering is generally considered a legal way to learn about a product as long as the original was produced legally and no other contractual agreement was violated. US trade goals are to allow reverse engineering if it improves the product or creates interoperability with other products that were previously incompatible.
Reverse-engineering a registered product is generally legal under the Defend Trade Secrets Act, but there are circumstances where that legality falls short. Patent owners take advantage of anyone who copies their inventions.

The various laws related to reverse engineering include the following:
patent law;
copyright law and fair use;
Trade secrets law;
When a reverse engineering challenge is brought to court, the original owner of the object, system, or intellectual property must prove that they created the object or own the patent or copyright. The person or organization doing the reverse engineering must prove that they obtained the information through legal means.

for example

One way to reverse engineer and develop a new software product to avoid patent or copyright infringement is to use a clean room or ethical wall technique, where two separate groups of programmers work on the project and ensure that the original is not directly copied.

Reverse engineering is a complex area of ​​ethics and law. The spread of information technology in many parts of daily life has made it more complicated.

چالش های حقوقی و اخلاقی با مهندسی معکوس
در ایالات متحده، مهندسی معکوس به طور کلی به عنوان یک روش قانونی برای یادگیری در مورد یک محصول در نظر گرفته می شود، تا زمانی که اصل آن به طور قانونی تولید شده باشد و هیچ قرارداد قراردادی دیگری نقض نشده باشد. اهداف تجاری ایالات متحده اجازه دادن به مهندسی معکوس در صورت بهبود محصول یا ایجاد قابلیت همکاری با سایر محصولاتی است که قبلاً ناسازگار بودند

مهندسی معکوس یک محصول ثبت شده عموماً تحت قانون دفاع از اسرار تجاری قانونی است، اما شرایطی وجود دارد که قانونی بودن آن کوتاه است. صاحبان پتنت از هر کسی که از اختراعات آنها کپی می کند سوء استفاده می کنند.

قوانین مختلف مربوط به مهندسی معکوس شامل موارد زیر است:
قانون ثبت اختراع؛
قانون کپی رایت و استفاده منصفانه؛
قانون اسرار تجاری؛

هنگامی که یک چالش مهندسی معکوس به دادگاه مطرح می شود، مالک اصلی شی، سیستم یا مالکیت معنوی باید ثابت کند که آن شی را ایجاد کرده است یا مالک حق امتیاز یا حق چاپ است. شخص یا سازمانی که مهندسی معکوس را انجام می دهد باید ثابت کند که اطلاعات را از راه های قانونی به دست آورده است.

به عنوان مثال

یکی از راه‌های مهندسی معکوس و توسعه یک محصول نرم‌افزاری جدید برای جلوگیری از نقض حق چاپ یا حق چاپ، استفاده از اتاق تمیز یا تکنیک دیوار اخلاقی است، که در آن دو گروه مجزا از برنامه‌نویسان روی پروژه کار می‌کنند و اطمینان حاصل می‌کنند که نسخه اصلی مستقیماً کپی نمی‌شود.
مهندسی معکوس حوزه پیچیده ای از اخلاق و قانون است. گسترش فناوری اطلاعات در بسیاری از بخش‌های زندگی روزمره، آن را پیچیده‌تر کرده است.

.