اصول طراحی در یوکدز

یک طراحی خوب باید چیزی مفید، قابل درک و بدون مزاحمت ایجاد کند. هر طراحی هدفی دارد. برای ارزیابی طراحی، ابتدا باید هدف مورد نظر را بدانید و بررسی کنید که آیا انجام شده است یا خیر

ویژگی های یک طراحی محصول خوب چیست؟
یک طراحی محصول خوب باید دارای ویژگی های زیر باشد:
محصولی می تواند فروخته شود که نیازهای مصرف کننده را برآورده کند و به این ترتیب محصول باید طوری طراحی شود که چنین نیازهایی را برآورده کند. …
قابلیت اطمینان.
قابلیت نگهداری.
بهره وری.
ساده سازی.
استاندارد سازی محصول و کاهش تنوع
کیفیت
حداقل هزینه

اهمیت طراحی صنعتی از دیدگاه یوکدز چیست؟
طراحی صنعتی یک فرآیند راهبردی حل مسئله است که نوآوری را هدایت می کند، موفقیت کسب و کار را ایجاد می کند و از طریق محصولات، سیستم ها، خدمات و تجربیات نوآورانه منجر به کیفیت زندگی بهتر می شود. طراحی صنعتی شکاف بین آنچه که ممکن است و آنچه  است را پر می کند